ഫാക്ടറി ടൂർ

ഫാക്ടറി നാല്

cargo warehouse
ചരക്ക് വെയർഹ house സ്
back seam
ബാക്ക് സീം
circular loom
വൃത്താകൃതിയിലുള്ള തറ
coating workshop
കോട്ടിംഗ് വർക്ക് ഷോപ്പ്
print workshop
പ്രിന്റ് വർക്ക്‌ഷോപ്പ്
drawing woven workshop
നെയ്ത വർക്ക്‌ഷോപ്പ് വരയ്ക്കുന്നു
sewing workshop
തയ്യൽ വർക്ക്‌ഷോപ്പ്
Lamination
ലാമിനേഷൻ
starlinger coating
സ്റ്റാർലിംഗർ കോട്ടിംഗ്
starlinger machine
സ്റ്റാർലിംഗർ മെഷീൻ